அபூர்வ பதிவு

(பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய பொக்கிஷம்)

💜💙💚🧡💛🤍💛🧡💚💙💜

┈┉┅━❀•M.S.Vlr•❀━┅┉┈

நிச்சயம் நம் பூர்வ ஜென்ம நல்வினையின் பயனாகத் தான்,

இந்த கட்டுரையை படிக்க வாய்ப்பு கிடைத்து இருந்து இருக்கும்.

மிகவும் அபூர்வமான , ஆச்சரியத்தக்க தகவல்கள் அடங்கியுள்ள தமிழ்நாடு சுற்றியுள்ள ஆலயங்கள் பற்றிய கட்டுரை இது. படிக்கும்போதே , சில வரிகளில் உங்களை அறியாமல் ஒரு ஈடுபாடு வரும்.

அந்த ஆலயத்திற்கு , கண்டிப்பாக ஒரு முறையாவது சென்று வாருங்கள்…

Here is the advent of Tamil Month, Karthik. Like every other month’s uniqueness, this has got its own. It is a celebrative month for the devotees of Lord Narasimha.

Of all the available stotram on the Lord, my favourite is the one by Sri Shankara Bhagawatpada, “Sri Lakshmi Narasimha Karavalambam”…

Ranga rajan chakkara

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store